close
دانلود آهنگ جدید
اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود
اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانماین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیمن باشم و تو باشی و عشق و دیگر هیچدرد ناک ترین جدایی هابه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .عزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمپرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردخدایا چرا بر دل دیگران سنگینی میکنم
اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

تصاویر عاشقانه

اینکه در آغوش توست

زمانی آرزویم بود

عزیزم بود

ولی حالا...

حرفی نیست...

فقط هوایش را داشته باش!

او همه زندگی من است...


زمان ارسال :12 / 02 / 1394
نويسنده: